ردیف

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

نام استاد راهنما

نام مشاور

197

اقرار و احکام آن

 از دیدگاه مذاهب خمسه

زینب

سعدی زاده

دکتر

عباس سماواتی

دکتر

 امیدی فرد

198

قوامیت و ریاست زوج برزوجه و حدود

آن در فقه و حقوق موضوعه 

کلثوم

باقر زاده

دکتر

موسوی  رکنی

دکتر

عباس سماواتی

199

بررسی تطبیقی خیار عیب و

غبن از دیدگاه فریقین

حسین

 انصاری مقدم

دکتر

عباس سماواتی

دکتر

موسوی رکنی

 تاريخ : شنبه سی ام بهمن ۱۳۸۹ | 16:2 | نویسنده : فعلا تا بعد |