لیست عناوین پایان نامه های

دانشجویان رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

 

 قسمت سوم

  

 

پایان نامه

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

راهنما

مشاور

154

- بررسی قاعده نفی سبیل با ذکر مصادیق آن از دیدگاه فقه امامیه

علی بیدگدلو

دکتر عابدیان

دکتر عسگری

155

- حدود اختیارات ولی‌فقیه با تاکید بر نظریه حضرت امام و آیه‌الله خویی

هاشم قنبری

دکتر شفیعی

دکتر کاویانی

156

- رضاع نسبی از دیدگاه فقه امامیه و عامه

سید مصطفی‌نژاد موسوی

دکتر شفیعی

دکتر احمدی

157

- اثر تدلیس و تخلف از شروط در عقد نکاح در فقه امامیه

هادی تشکری

دکتر مرادخانی

دکتر عسگری

158

- موجبات ارث

وحید حسنوند

دکتر احمدی

دکتر شفیعی

159

- بررسی تطبیقی بیع کالی به کالی در فقه و حتوق ایران

سمیه اسکندری

دکتر احمدی

دکتر طباطبایی

160

-بررسی فقهی دیه و قصاص زن از دیدگاه مذاهب خمسه

سمیه ده‌پور نژاد

دکتر عابدیان

دکتر طباطبایی

161

- بررسی قاعده نفی جرح در فقه امامیه، اهل سنت و حقوق موضوعه ایران

مهری محمدی

دکتر عابدیان

دکتر مرادخانی

162

- بررسی فقهی اجرای حدود در زمان غیبت

جهانگیر محمدی

دکتر عسکری

دکتر احمدی

163

- بررسی انواع تسهیلات اعطایی در نظام بانکی با نگاه آرای مراجع فعلی

محمد عابدی

دکتر عسکری

دکتر احمدی

164

- وظایف مدیریتی زن و مرد در خانواده از دیدگاه اسلام

سوسن مصطفایی

دکتر احمدی

دکتر شفیعی

165

- بررسی فقهی و حقوقی تبعید

الهام ساعی

دکتر عابدیان

دکتر مرادخانی

166

- بررسی قاعده بینه از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت

سیدروح‌الله موسوی

دکتر مرادخانی

دکتر احمدی

167

- بررسی ادوار علم اصول تا زمان شهید ثانی(ره)

محمد احمد وند

دکتر میرخلیلی

دکتر شفیعی

168

-احکام و آثار بیع منقول در فقه اسلامی و حقوق ایران

سجاد ملک شاهی

دکتر امیدی فرد

دکتر کاویانی‌فر

169

- نقش مصلحت از دیدگاه فقه امامیه و اهل تسنن

مجتبی احمدی

دکتر شفیعی

دکتر مهدی

170

- بررسی تقیه و ابعاد آن از دیدگاه عامه و خاصه

محمدصادق محسن‌زاده

دکتر طباطبایی

دکتر مهدی

171

- مجازات اعدام در فقه کیفری ایران و فقه امامیه

سیدرضا هاشمی

دکتر کاویانی

دکتر طباطبایی

172

- بررسی مبانی فقهی عبادت مبنی در فقه فریقین

سیدحسین موسوی رابطی

دکتر کاویانی

دکتر مهدی

173

- بررسی جواز بیع موقوفه ترد امامیه و اهل سنت

طاهر رجبی

دکتر صادقی

دکتر شفیعی

174

- موارد وجوب خمس از دیدگاه فریقین

علی طباطبایی‌پور

دکتر کاویانی

دکتر مهدی

175

-بررسی قاعده المومنون عند شروطهم

اکرم نظری

دکتر احمدی

دکتر ایراندوست

176

- شروط ضمنی عقد نکاح و آثار تخلف از آن در فقه شیعه و قوانین

صدیق محمدکریمی

دکتر ایراندوست

دکتر صادقی

177

- بررسی حجیت خبر واحد از منظر عامه و خاصه موضوعه

علی‌حسین کیوان پوزمایان

دکتر مرادخانی

دکتر صادقی

178

- بررسی شرایط شاهد و نحوه شهادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

زهرا سادات سرکشیکیان

دکتر طباطبایی

دکتر کاویانی

179

- حدود اختیارات حاکم اسلامی از دیدگاه فقهای امامیه و اهل تسنن

مهین رحمانی

دکتر احمدی

دکتر ایراندوست

180

-برسی فقهی دیه وقصاص زنان از دیدگاه مذاهب خمسه

سمیه دهپور نژاد

دکتر عابدیان

دکتر طباطبایی

181

-قضاوت زن ازدیدگاه فقه وحقوق ایران

منصوره مهدوی یار

دکتر طباطبایی

دکتر مرادخانی

182

-اذن ولی درازدواج باکره

سعیده طاهری

دکتر سعید مولوی

دکتر مرادخانی

183

-احکام محبوس وموارد حبس درفقه امامیه و حقوق ایران

پروانه قنواتی

دکتر مرادخانی

دکتر طباطبایی

184

- بررسی ید وضمان ید

مصطقی دهخدا

 

 

185

-بررسی امر به معروف ونهی از منکر

یدالله خیام پور

 

 

186

-بررسی وکالت زن

عبدالمهدی جوادی

 

 

187

-برسی موانع ارث

محمد معصوم پور

 

 

188

-وظایف متقابل حاکمان ومردم با تاکید براندیشه ی علامه نائینی

آقای نوروزی

 

 

189

-برسی جایگاه وکیل دعاوی درفقه امامیه واهل سنت

محمد بخششی

 

 

190

-بررسی قاعده قرعه درمذاهب خمسه

مهدی طباطبایی

 

 

 

 تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 12:28 | نویسنده : فعلا تا بعد |